warzenie

/Tag:warzenie

Warzenie (gotowanie) piwa w pigułce.

By | Luty 10th, 2015|

Jak już wspominałem niejednokrotnie, do uwarzenia dobrego piwa nie potrzeba wiele specjalistycznej wiedzy. W sieci na dzień dzisiejszy można trafić na multum wszelkich poradników dotyczących piwowarstwa, w tym oczywiście również te napisane w języku polskim. Mógłbym w tym wpisie zasypać cię mnóstwem fachowym terminów, równaniami i nikczemnie brzmiącą chemią, ale doskonale zdaję sobie sprawę z [...]

Dlaczego piwo się warzy?

By | Luty 7th, 2015|

Warzenie jest procesem niezbędnym na drodze do stworzenia smacznego piwa. Bez poświęcenia tej chwili na uwarzenie swojego piwa, nie tylko ogołocimy nasz trunek z szeregu smaków i aromatów od piwa oczekiwanych, ale także narazimy się na całą gamę smaków odbieranych jako negatywne. W poniższym tekście spróbuję odpowiedzieć na pytanie po co w ogóle warzyć piwo, [...]

Na co warto uważać przy warzeniu?

By | Lipiec 2nd, 2014|

Co złego może się wyda­rzyć przy warze­niu piwa? Pew­nie nic, to prze­cież cały dzień kon­taktu z pal­nymi gazami, wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami, szkłem, żrącą che­mią, alko­ho­lem, butlami ze sprę­żo­nym gazem i dźwi­ga­nie cię­ża­rów. Prawdę powie­dziaw­szy, przy two­rze­niu od początku do końca swo­jego wyjąt­ko­wego, nie­ko­niecz­nie zło­ci­stego trunku może wyda­rzyć się wiele mało przy­jem­nych sytu­acji. Wielu piwo­wa­rów nie zacho­wuje wystar­cza­ją­cej ostroż­no­ści, a można w sieci tra­fić na liczne opisy zda­rzeń, w któ­rych m.in. piwo­war traci wzrok (czysz­cze­nie kegów za pomocą che­mii) albo czu­cie w lewej ręce (pęka­jący w rękach gąsior). […]

Eske’s Taos Green Beer

By | Czerwiec 5th, 2014|

Jeden z prze­pi­sów do wczo­raj­szego tłu­ma­cze­nia. Ilo­ści mogą wyda­wać się dziwne, a nawet są – to szyb­kie prze­li­cze­nie z jed­no­stek impe­rial­nych na jedyne słuszne 🙂 Prze­pi­sów nie będę wrzu­cał w kupie. Zamiesz­cza­jąc je osobno łatwiej będzie się do nich doko­pać w przy­szło­ści. Uwa­rzone przez Steva Eske­backa z Eske’s Brew­pub w Taos, wygrało brą­zowy medal w kate­go­rii piw owo­co­wych i warzyw­nych na Great Ame­ri­can Beer Festi­val® w 1993 roku. […]

Load More Posts