Monthly Archives: czerwiec 2014

Galeria – Browary i Bimbrownie 2014

By | 2019-03-05T20:13:32+02:00 czerwiec 30th, 2014|

Wczo­raj­sza impreza zde­cy­do­wa­nie wcho­dzi w kate­go­rię tych uda­nych. Pogoda raczej nie trak­to­wała nas lekko, ale namioty, dobre piwa i świetna atmos­fera wszystko rato­wały. Tłumy nawet przed desz­czem zdą­żyły się poja­wić, sporo osób wyda­wało się tema­tem warze­nia w domu zain­te­re­so­wać, więc nie można powie­dzieć, że to czas stra­cony. Piwo oczy­wi­ście lali­śmy cał­kiem za darmo!     […]

WordPress vs SPAM

By | 2019-03-05T20:13:32+02:00 czerwiec 27th, 2014|

Wpis cał­kiem wykra­cza­jący poza piwo. Dziś około pią­tej nad ranem prze­kro­czy­łem magiczną gra­nicę, która otwo­rzyła alechanted.pl na wiel­kie kró­le­stwo spamu. Przy­pusz­czam, że jest to jakieś świa­dec­two mojej popu­lar­no­ści i zna­czy, że gdzieś zaczyna mnie być widać w cze­lu­ściach inter­netu. Od pią­tej do godziny szó­stej pod wpi­sem z mode­lo­wa­niem kap­sli otrzy­ma­łem 200 komen­ta­rzy. […]

Browary i bimbrownie – 29.06.2014

By | 2019-03-05T20:13:32+02:00 czerwiec 26th, 2014|

Hej, krót­kie ogło­sze­nie para­fialne na dziś. W naj­bliż­szą nie­dzielę w Parku Etno­gra­ficz­nym w Cho­rzo­wie odbę­dzie się impreza, na któ­rej przy oka­zji mię­dzy­na­ro­do­wego kon­kursu piw domo­wych będzie można napić się sporo dobrego piwa (w tym także mojego) […]

Konkurs „Czas na…?”, edycja II

By | 2019-03-05T20:13:32+02:00 czerwiec 24th, 2014|

Chce­cie wię­cej dar­mo­wego, domo­wego piwa? Pierw­sza edy­cja wyszła „tak sobie”, ale pozwo­liło mi to tro­chę odzy­skać tar­get po zmia­nie domeny i plat­formy, więc liczę na to, że druga pój­dzie teraz nieco bar­dziej efek­tow­nie. Troszkę upro­ści­łem zasady, więc praw­do­po­dob­nie zain­te­re­so­wa­nie będzie wyż­sze, niż poprzed­nio. Tak więc, ofi­cjal­nie otwie­ramy edy­cję drugą 😉 […]

Lagerchanted: Das gute Zirndorfer – Landbier

By | 2019-03-05T20:13:32+02:00 czerwiec 23rd, 2014|

Ciężko jest mi się do tego jakoś odnieść, bo lagery nie są moim koni­kiem… Jed­nakże pod­sze­dłem do tego z dość spo­rym entu­zja­zmem, bo jakby nie było, to pro­dukt nie­miecki, a nie­miec­kie lagery to już legenda. Spró­bo­wać trzeba było. Ety­kietka jak widać kla­syczna, dość typowa dla nie­miec­kich pro­duk­tów. Piwo schło­dzi­łem nieco moc­niej niż zwy­kle i pozwo­li­łem mu wra­cać do tem­pe­ra­tury poko­jo­wej – kon­den­sat na butelce wygląda świet­nie, [...]

Dzień Ojca

By | 2019-03-05T20:13:35+02:00 czerwiec 23rd, 2014|

Ojciec to dobra sprawa, więc warto o swojego zadbać. Syn - piwowar wie, co dobre. Dla mojego taty butelka 0,75l Barley Wine z Carlow, dojrzewająca w beczkach. Edycja limitowana, wypuszczono niby tylko 1700 butelek. Jeżeli ktoś zapomniał, to sklepy piwowarskie są dziś normalnie otwarte ;) A jakie wy preferujecie prezenty dla rodziców?

Load More Posts