Konkurs „Czas na…?”, edycja II

/, Piwowarstwo/Konkurs „Czas na…?”, edycja II

Czas na...?Chce­cie wię­cej dar­mo­wego, domo­wego piwa?

Pierw­sza edy­cja wyszła „tak sobie”, ale pozwo­liło mi to tro­chę odzy­skać tar­get po zmia­nie domeny i plat­formy, więc liczę na to, że druga pój­dzie teraz nieco bar­dziej efek­tow­nie. Troszkę upro­ści­łem zasady, więc praw­do­po­dob­nie zain­te­re­so­wa­nie będzie wyż­sze, niż poprzed­nio. Tak więc, ofi­cjal­nie otwie­ramy edy­cję drugą 😉

Aby wygrać, należy najtrafniej określić:

  • w jakim stylu będzie moje następne piwo (dla przy­kładu „Ame­ri­can India Pale Ale”, „Por­ter Bał­tycki” – style piwne zgodne z bjcp – jak się nie znasz, zaj­rzyj pod link)
  • jaką nazwę będzie nosiło (dla przy­kładu „Arra­kis”, „Bene Ges­se­rit” – dune wiki – dla nie­za­zna­jo­mio­nych z lek­turą)

Gene­ral­nie, w moich wcze­śniej­szych wpi­sach można zna­leźć kilka wska­zó­wek i z miej­sca zazna­czam, że kon­wen­cja nazw nadal pozo­staje taka sama. Od czasu do czasu w nie­któ­rych przy­szłych wpi­sach będę zosta­wiał kolejne wska­zówki by napro­wa­dzić zain­te­re­so­wa­nych na pra­wi­dłową odpo­wiedź – tak więc z cza­sem łatwiej będzie tra­fić odpo­wiedź bli­ską prawdy, ale decy­duje czas doda­nia odpo­wie­dzi, czyli bez­piecz­niej jest dzia­łać jak naj­szyb­ciej i roz­sąd­nie zago­spo­da­ro­wać swoje dwie próby.

Jeżeli chodzi o zasady to:

  • Wygry­wają trzy pierw­sze osoby lub trzy osoby, które były naj­bli­żej prawdy, jeżeli nie wyty­pu­jemy zwy­cięz­ców przed koń­cem kon­kursu
  • Pod uwagę biorę tylko odpo­wie­dzi pod tym wpi­sem na ofi­cjal­nym fan­page – https://www.facebook.com/alechanted
  • Każdy uczest­nik ma dwie próby
  • Nie musisz nic lubić ani niczym się dzie­lić. Po pro­stu byłoby mi miło, gdyby uczest­nicy doce­nili jakoś mój wkład i posta­rali się o popu­lar­ność mojego bloga w sieci.
  • Kon­kurs koń­czy się za dwa tygo­dnie w sobotę – 05.07.2014 dokład­nie w połu­dnie, albo po uka­za­niu się 3 zwy­cięz­ców przed cza­sem.

Nagrody

Nagrodą jest sym­bo­liczna butelka następ­nej, tzn kon­kur­so­wej warki. Zwy­cięz­ców może być tylko trzech, więc

  • I miej­sce – butelka 0,66
  • II miej­sce – butelka 0,5
  • III miej­sce – butelka 0,33

Od razu też przypominam, że do picia piwska trzeba mieć ukończone 18 lat.

By | 2019-03-05T20:13:32+02:00 czerwiec 24th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.