Wpis cał­kiem wykra­cza­jący poza piwo. Dziś około pią­tej nad ranem prze­kro­czy­łem magiczną gra­nicę, która otwo­rzyła alechanted.pl na wiel­kie kró­le­stwo spamu. Przy­pusz­czam, że jest to jakieś świa­dec­two mojej popu­lar­no­ści i zna­czy, że gdzieś zaczyna mnie być widać w cze­lu­ściach inter­netu.

Od pią­tej do godziny szó­stej pod wpi­sem z mode­lo­wa­niem kap­sli otrzy­ma­łem 200 komen­ta­rzy.

Przy word­pres­sie solu­cja jest pro­sta – zain­sta­lo­wa­łem wtyczkę WP-Spam­Shield i od tam­tej pory spo­kój… tak jakby.

Wtyczka fak­tycz­nie nie prze­pusz­cza komen­ta­rzy odczy­ty­wa­nych jako spam, ale to nie zna­czy, że prób nie ma. Do teraz wtyczka wyła­pała ponad 6000 prób doda­nia spa­mer­skiego komen­ta­rza. Zasta­na­wiam się, ile jesz­cze będą pró­bo­wać i czy kie­dy­kol­wiek się znu­dzą 😉

Jak wygląda spam u mnie? „disco­unt mlb hats for women”, „replica louis vuit­ton back­pack, louis vuit­ton bags outlet”, „cheap nfl nike jer­seys” i inne tego typu. Hur­towo. Czy ja wyglą­dam na blo­gerkę modową?
Boty naj­praw­do­po­dob­niej wycza­iły mnie z forum max3d.pl, ponie­waż tylko tam zosta­wi­łem odno­śnik z tym kon­kret­nym tuto­ria­lem

Jak działa ta wtyczka? Więk­szość botów nie prze­twa­rza java­script i cia­stek i tej wła­sno­ści wtyczka szuka u komen­tu­ją­cego. Na ten moment wyjąt­kowo sku­teczne 🙂