WordPress vs SPAM

//WordPress vs SPAM

Wpis cał­kiem wykra­cza­jący poza piwo. Dziś około pią­tej nad ranem prze­kro­czy­łem magiczną gra­nicę, która otwo­rzyła alechanted.pl na wiel­kie kró­le­stwo spamu. Przy­pusz­czam, że jest to jakieś świa­dec­two mojej popu­lar­no­ści i zna­czy, że gdzieś zaczyna mnie być widać w cze­lu­ściach inter­netu.

Od pią­tej do godziny szó­stej pod wpi­sem z mode­lo­wa­niem kap­sli otrzy­ma­łem 200 komen­ta­rzy.

Przy word­pres­sie solu­cja jest pro­sta – zain­sta­lo­wa­łem wtyczkę WP-Spam­Shield i od tam­tej pory spo­kój… tak jakby.

Wtyczka fak­tycz­nie nie prze­pusz­cza komen­ta­rzy odczy­ty­wa­nych jako spam, ale to nie zna­czy, że prób nie ma. Do teraz wtyczka wyła­pała ponad 6000 prób doda­nia spa­mer­skiego komen­ta­rza. Zasta­na­wiam się, ile jesz­cze będą pró­bo­wać i czy kie­dy­kol­wiek się znu­dzą 😉

Jak wygląda spam u mnie? „disco­unt mlb hats for women”, „replica louis vuit­ton back­pack, louis vuit­ton bags outlet”, „cheap nfl nike jer­seys” i inne tego typu. Hur­towo. Czy ja wyglą­dam na blo­gerkę modową?
Boty naj­praw­do­po­dob­niej wycza­iły mnie z forum max3d.pl, ponie­waż tylko tam zosta­wi­łem odno­śnik z tym kon­kret­nym tuto­ria­lem

Jak działa ta wtyczka? Więk­szość botów nie prze­twa­rza java­script i cia­stek i tej wła­sno­ści wtyczka szuka u komen­tu­ją­cego. Na ten moment wyjąt­kowo sku­teczne 🙂

By | 2019-03-05T20:13:32+01:00 czerwiec 27th, 2014|3 komentarze

3 komentarze

 1. Alechanted 27 czerwca 2014 w 12:05 - Odpowiedz

  Komen­tarz testu­jący spraw­ność wtyczki. Działa?

 2. cZuLi 24 września 2014 w 13:16 - Odpowiedz

  WItam,
  nie łatwiej zasto­so­wać disqus ?

  • Alechanted 24 września 2014 w 13:30 - Odpowiedz

   Uży­wa­łem disqussa w cza­sach, gdy korzy­sta­łem z blog­gera. Sys­tem komen­ta­rzy na blog­ge­rze był naj­zwy­czaj­niej w świe­cie słaby i potrze­bo­wa­łem alter­na­tywy. Nie­stety, sam disqus ma swoje wady, dla przy­kładu zda­rza mu się wpu­ścić komen­tarz przez kla­syczny sys­tem wbu­do­wany w stronę, co wystę­puje naj­czę­ściej przy korzy­sta­niu z urzą­dzeń mobil­nych. Do tego panel zewnętrzny nie jest naj­wy­god­niej­szą sprawą. Ja oso­bi­ście wolę mieć cały zestaw narzę­dzi w jed­nym miej­scu.
   Gdy prze­sze­dłem na Word­Press oka­zało się, że tutej­szy sys­tem komen­ta­rzy ma wszystko, czego mi potrzeba rów­no­cze­śnie nie posia­da­jąc wad typo­wych dla korzy­sta­nia z disqusa.
   No i odpo­wia­da­jąc final­nie na pyta­nie. Zde­cy­do­wa­nie nie! Insta­la­cja wtyczki na word­pres­sie to dosłow­nie kilka klik­nięć. W przy­padku Disqusa trzeba jesz­cze zająć się reje­stra­cją 😉

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.