Monthly Archives: czerwiec 2014

Bene Gesserit – spotkanie pierwszego stopnia.

By | 2019-03-05T20:13:36+01:00 czerwiec 22nd, 2014|

Kolor jak widać jest w porządku, w smaku czuć laktozę i paloność nie jest przegięta. Zacieranie na słodko w tej konfiguracji było zdecydowanie dobrym pomysłem. Wanilia gdzieś się momentami przebija, ale muszę to skonfrontować z innymi piwowarami, bo efekt jest naprawdę minimalny i nie ma sensu się napalać. Na ten moment wysycenie minimalne, ale refermentacja [...]

Birofilia 2014

By | 2019-03-05T20:13:36+01:00 czerwiec 22nd, 2014|

Jak pew­nie część z was wie, przez week­end byłem nie­do­stępny z powodu krót­kiego wyjazdu na tego­roczny festi­wal biro­fi­lia. Atrak­cji było od groma; ponad 600 piw do degu­sta­cji, masa cie­ka­wych ludzi, pokazy a w tym wszyst­kim ja, pró­bu­jący czer­pać z wyda­rze­nia ile wle­zie. Tego typu festi­wal, to przede wszyst­kim jed­nak ludzie, któ­rzy go two­rzą. Bez piw, czy bez bro­waru w żywcu to nadal byłoby wspa­niałe wyda­rze­nie, ale gdyby cały plac świe­cił pust­kami, nie poja­wiło się tych [...]

#jestemhopheadem

By | 2014-06-17T21:00:52+01:00 czerwiec 17th, 2014|

Czas na chwilę przechwałek - dziś ogłoszono ostatnią grupę zwycięzców konkursu zorganizowanego przez AleBrowar. Przypadkiem się tak złożyło, że jestem w gronie szczęśliwych wygranych. Miło było wziąć udział, ale oczywiście, jeszcze milej było coś wygrać. Dzięki Grzegorz za cyknięcie fotek!

Łyżka Piwowarska

By | 2014-06-17T15:33:34+01:00 czerwiec 16th, 2014|

Jeden z krót­kich tema­tów, które muszę poru­szyć. Dla więk­szo­ści pew­nie wydaje się to logiczne, ale z całą pew­no­ścią mamy tu także mniej­szość, która zna­la­zła się tu w celu pozy­ska­nia kon­kret­nej wie­dzy. Ostat­nio skoń­czy­li­śmy na kadzi zacier­nej, więc trzeba by było ten zacier czymś mie­szać żeby go nie przy­pa­lić. Wielu świe­żych w skle­pach pew­nie zauważy napis „Łyżka Piwo­war­ska”. Jest to pewne roz­wią­za­nie… Ale dla począt­ku­ją­cego piwo­wara sprzęt cał­ko­wi­cie zbędny. [...]

How deep is your love?

By | 2019-03-05T20:13:36+01:00 czerwiec 14th, 2014|

Wczo­raj pre­miera, a piwo piję dopiero dzi­siaj. Na wynik koope­ra­cji Nor­we­skiego Nøgne ø z naszym rodzi­mym Ale­Bro­wa­rem cze­ka­łem od kiedy tylko Kje­til wspo­mniał o takiej moż­li­wo­ści. No i się docze­ka­łem. Z tego połą­cze­nia mogło powstać coś wybit­nego (uwaga, spo­iler, bo nie mogłem się powstrzy­mać!) …i powstało. Przed pań­stwem Deep Love. […]

Korova Burger Bar

By | 2019-03-05T20:13:37+01:00 czerwiec 13th, 2014|

Mamy pią­te­czek, zaraz po robo­cie wycho­dzisz z klatki i idziesz tro­chę posza­leć przy kil­ku­na­stu solid­nych degu­sta­cjach ulu­bio­nych piw dostęp­nych lokal­nie. Nie zapo­mnia­łeś o czymś? Tak, żołą­dek zaczyna tra­wić sam sie­bie. Więk­szość ludzi pew­nie sko­rzy­sta z lokal­nej „budy z keb­sem”, gdzie za dyszkę dostaną żar­cie jako­ści, która może budzić wąt­pli­wo­ści. Ale cóż, minut dzie­sięć i są syci. Co jed­nak w sytu­acji, gdy widok ogrom­nej, wypie­ka­nej parówki nie­wia­do­mego pocho­dze­nia budzi [...]

Load More Posts