Sklepy Piwowarskie

/Sklepy Piwowarskie
Sklepy Piwowarskie 2019-04-13T15:47:45+02:00

Bro­wa­ma­tor - Pierw­szy sklep, z któ­rego usług korzy­sta­łem. Miej­scowy dys­try­bu­tor sło­dów Wey­er­manna i jeden z lepiej zaopa­trzo­nych skle­pów. Kiedy korzy­sta­łem z ich usług ich głów­nym man­ka­men­tem był czas dostawy, który w więk­szo­ści przy­pad­ków prze­kra­czał tydzień. Przy ostat­nim zamó­wie­niu bro­wa­ma­tor poka­zał, że to już prze­szłość. Paczka w moim domo­wym bro­wa­rze po 4 dniach, czyli gładko.

Ale­Piwo - Lubię korzy­stać z tego sklepu przede wszyst­kim z powodu moż­li­wo­ści wysyłki do pacz­ko­ma­tów. Asor­ty­ment jest jak naj­bar­dziej w porządku, tak jak i z resztą ceny. Pierw­sza warka Arra­kis to zakup wła­śnie z tego sklepu 😉

Home­Bre­wing - o tym kim jest Dori mówić nie trzeba, więc myślę, że ten sklep broni się sam. Bajer tu polega na tym, że ostat­nie zamó­wie­nie było u mnie po 22 godzi­nach. Dodat­kowo zawsze można liczyć na porady, jeżeli czu­jemy się lekko zagu­bieni.

Piwo­dziej – Sklep zwią­zany z posta­cią Michała Kopika. Zde­cy­do­wa­nym plu­sem jest to, że w ich ofer­cie znaj­dziemy słody z Castle Mal­ting, w tym czę­sto można dostać obro­śnięty legendą ich­niej­szy słód wędzony tor­fem. Prze­syłki reali­zo­wane od strzału, bez tygo­dnio­wego kom­ple­to­wa­nia.

Cen­trum Warze­nia Domo­wego Piwa (Piwo Piweczko) - Ostat­nio mój ulu­biony sklep. Nigdy nie mia­łem nawet naj­mniej­szych pro­ble­mów z dostawą. Sklep zde­cy­do­wa­nie pomocny, dodat­kowo tani (zwłasz­cza, jeżeli doli­czymy zniżkę dla PSPD) i z cie­ka­wym asor­ty­men­tem sło­dów. Jeżeli Twój kot kupo­wałby słody, kupo­wałby w Cho­rzo­wie.