O Autorze

/O Autorze
O Autorze 2019-04-13T15:44:56+02:00

HOPHEAD-POPRAWIONYNazy­wam się Kamil, pocho­dzę z Gli­wic i zaj­muję się mnó­stwem prze­róż­nych rze­czy, ale przede wszyst­kim piwo­war­stwem domo­wym. Piwem zain­te­re­so­wa­łem się wyjąt­kowo późno, bo dopiero w 2013 roku, ale zapew­niam wszyst­kich, że była to miłość od pierw­szego weizena.

Kiedy tylko skosz­to­wa­łem swo­jego pierw­szego „cra­fto­wego” ejla, wie­dzia­łem, że będę warzył piwo. Od tam­tego momentu mia­łem oka­zję degu­sto­wać dosłowny ogrom piw z więk­szo­ści klu­czo­wych bro­wa­rów typu „craft”, mia­łem bli­skie kon­takty z każ­dym sty­lem piw­nym wymie­nio­nym przez BJCP, zosta­łem człon­kiem Pol­skiego Sto­wa­rzy­sze­nia Piwo­wa­rów Domo­wych a także odby­łem w pełni pro­fe­sjo­nalne szko­le­nie sen­so­ry­cze.

Dziś spe­cjal­nie dla was o warze­niu pro­wa­dzę blog z nadzieją, że kie­dyś kogoś zarażę swoją pasją.

Jeżeli macie jakie­kol­wiek suge­stie i sprawy do obga­da­nia, wycze­kuję na wasze wia­do­mo­ści w komen­ta­rzach pod wpi­sami, a także pod adre­sem mail

Chcesz być zawsze na bie­żąco? Wchodź tu tak czę­sto, jak tylko możesz, albo obser­wuj mnie na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych