Monthly Archives: Czerwiec 2014

Każdy ma jakieś warzenie.

By | 2019-03-05T20:13:38+02:00 Czerwiec 7th, 2014|

Okej, dziś wpis w for­mie małej gale­rii z dzi­siej­szego warze­nia. Warto zaj­rzeć, bo z tego wpisu naprawdę można roz­wi­kłać połowę mojego kon­kursu, który koń­czy się już za dwa dni. Dodat­kowo myślę, że nieco przy­bliży to obraz warze­nia wła­snego domo­wego piwa 😉 Uwaga, wewnątrz czai się kot. […]

Eske’s Taos Green Beer

By | 2014-06-05T21:32:07+02:00 Czerwiec 5th, 2014|

Jeden z prze­pi­sów do wczo­raj­szego tłu­ma­cze­nia. Ilo­ści mogą wyda­wać się dziwne, a nawet są – to szyb­kie prze­li­cze­nie z jed­no­stek impe­rial­nych na jedyne słuszne 🙂 Prze­pi­sów nie będę wrzu­cał w kupie. Zamiesz­cza­jąc je osobno łatwiej będzie się do nich doko­pać w przy­szło­ści. Uwa­rzone przez Steva Eske­backa z Eske’s Brew­pub w Taos, wygrało brą­zowy medal w kate­go­rii piw owo­co­wych i warzyw­nych na Great Ame­ri­can Beer Festi­val® w 1993 roku. […]

Słów kilka o nowej stronie…

By | 2019-03-05T20:13:39+02:00 Czerwiec 5th, 2014|

A właściwie tylko krótkie info. Można już praktycznie powiedzieć, że remont jest skończony. Oczywiście, był pot, była krew i były łzy, ale najgorsze już za nami. Postaram się jeszcze dziś dodać przepisy do wczorajszego artykułu, a na weekend może jakieś zdjęcia z warzenia konkursowego piwa. Zdjątka oczywiście będą sporym ułatwieniem w konkursie, więc polecam wypatrywać [...]

Zielona, Czerwona i OSTRA

By | 2019-03-05T20:13:39+02:00 Czerwiec 4th, 2014|

Zamiesz­czam pierw­sze tłu­ma­cze­nie arty­kułu z Zymurgy (to zna­czy, że będzie ich wię­cej). Może zje­dzą mnie kie­dyś prawa autor­skie, ale liczę na to, że do tego czasu wszy­scy uwa­rzymy dość piw, aby to było tego warte 😉 Warto zazna­czyć, że ja w sumie nie znam angiel­skiego, więc z całą pew­no­ścią można było to zro­bić lepiej… Ale nikt tego nie zro­bił, więc kij w oko wszyst­kim hej­te­rom. Prze­pisy z arty­kułu zamiesz­czę jutro, w osob­nym poście. Zie­lona, Czer­wona [...]

Konkurs! Czas na…?

By | 2019-03-05T20:13:39+02:00 Czerwiec 2nd, 2014|

Zasady i formę kon­kursu już obmy­śli­łem jakiś czas temu. Faj­nie jest pro­wa­dzić jakąś inte­rak­cję z czy­tel­ni­kami, a czy­tel­nicy lubią pew­nie coś wygry­wać. Kon­kurs będę raz na jakiś czas powta­rzał, bo ciężko będzie go zużyć. 😉 Jest to także próba sys­temu auto­ma­tycz­nego prze­no­sze­nia postów na por­tale spo­łecz­no­ściowe, więc może coś pójść nie tak 😛 […]

Load More Posts