Konkurs! Czas na…?

//Konkurs! Czas na…?

Czas na...?Zasady i formę kon­kursu już obmy­śli­łem jakiś czas temu. Faj­nie jest pro­wa­dzić jakąś inte­rak­cję z czy­tel­ni­kami, a czy­tel­nicy lubią pew­nie coś wygry­wać. Kon­kurs będę raz na jakiś czas powta­rzał, bo ciężko będzie go zużyć. 😉
Jest to także próba sys­temu auto­ma­tycz­nego prze­no­sze­nia postów na por­tale spo­łecz­no­ściowe, więc może coś pójść nie tak 😛

Aby wygrać, należy najtrafniej określić:

  • w jakim stylu będzie moje następne piwo (dla przy­kładu „Ame­ri­can India Pale Ale”)
  • jaką nazwę będzie nosiło (dla przy­kładu „Arra­kis”)

Gene­ral­nie, w moich wcze­śniej­szych wpi­sach można zna­leźć kilka wska­zó­wek i z miej­sca zazna­czam, że kon­wen­cja nazw się nie zmie­niła. Nawet nie do końca będąc w tema­cie można tra­fić, a przy­naj­mniej tak mi się wydaje.

Jeżeli chodzi o zasady to:

  • Wygry­wają trzy pierw­sze osoby lub trzy osoby, które były naj­bli­żej prawdy, jeżeli nie wyty­pu­jemy zwy­cięz­ców przed koń­cem kon­kursu
  • Pod uwagę biorę tylko odpo­wie­dzi pod tym wpi­sem na ofi­cjal­nym fan­page – https://www.facebook.com/alechanted
  • Każdy uczest­nik ma dwie próby
  • Nie musisz nic lubić ani niczym się dzie­lić. Po pro­stu byłoby mi miło, gdyby uczest­nicy doce­nili jakoś mój wkład i posta­rali się o popu­lar­ność mojego bloga w sieci.
  • Kon­kurs koń­czy się za tydzień – 09.06.2014 dokład­nie w połu­dnie, albo po uka­za­niu się 3 zwy­cięz­ców przed cza­sem.

Nagrody

Nagrodą jest sym­bo­liczna butelka następ­nej, tzn kon­kur­so­wej warki. Zwy­cięz­ców może być tylko trzech, więc

  • I miej­sce – butelka 0,66
  • II miej­sce – butelka 0,5
  • III miej­sce – butelka 0,33

Od razu też przypominam, że do picia piwska trzeba mieć ukończone 18 lat.

By | 2019-03-05T20:13:39+02:00 czerwiec 2nd, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.