Słów kilka o nowej stronie…

//Słów kilka o nowej stronie…

A wła­ści­wie tylko krót­kie info.

Można już prak­tycz­nie powie­dzieć, że remont jest skoń­czony. Oczy­wi­ście, był pot, była krew i były łzy, ale naj­gor­sze już za nami. Posta­ram się jesz­cze dziś dodać prze­pisy do wczo­raj­szego arty­kułu, a na week­end może jakieś zdję­cia z warze­nia kon­kur­so­wego piwa.
Zdjątka oczy­wi­ście będą spo­rym uła­twie­niem w kon­kur­sie, więc pole­cam wypa­try­wać – wygrać mogą tylko 3 osoby! Osoby, które jakimś cudem kon­kurs prze­ga­piły – http://wp.me/p4GJew-2r

  • Doda­łem per­ma­linki (te nowe adresy, które wyglą­dają już pra­wie po ludzku)
  • Sys­tem auto­ma­tycz­nie postuje fan­page na face­bo­oku – http://facebook.com/alechanted i moje google+
  • Cały lay­out po mody­fi­ka­cjach prze­pu­ści­łem przez wali­da­tor w3 i wszystko jest już w porządku
  • usu­ną­łem sta­rego bloga – teraz wła­zimy tylko i wyłącz­nie przez adres alechanted.pl
  • doda­łem mapę xml, meta-tagi i kilka innych zaba­wek dla robo­tów
  • Popra­wi­łem kilka błę­dów po impor­cie bazy z blog­spota
  • po pra­wej mamy sli­dery z fan­page i moim DA.

Cóż, pozo­staje nam się poże­gnać z wysłu­żo­nym blog­spo­tem i cie­szyć się word­pres­sem.

By | 2019-03-05T20:13:39+02:00 czerwiec 5th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.