Otwarcie Dobrego Zbeera

/, News/Otwarcie Dobrego Zbeera

Już 31.07.2015 o 19:00 otwiera się pierw­szy solidny mul­ti­tap w Gli­wi­cach. Jasne, lokali jest tu wię­cej, ale to pierw­szy wie­lo­kran nasta­wiony tylko na piwo i tylko na craft. To jest to, czego w Gli­wi­cach naprawdę bra­ko­wało. Dobrego Zbe­era znaj­dzie­cie na ulicy Gór­nych Wałów 30. Aktu­al­nie loka­li­za­cja może i jest taka sobie, ale ulica Gór­nych Wałów jest w trak­cie remontu i dopiero za jakiś czas zacznie błysz­czeć i wyglą­dać odpo­wied­nio repre­zen­ta­cyj­nie. Sam lokal też jest w trak­cie remontu, ale ogromny poten­cjał wylewa się z ubyt­ków w zapra­wie murar­skiej mię­dzy gołymi, sta­rymi cegłami i two­rzy uro­cze zacieki na trzy­stu­let­niej, drew­nia­nej pod­ło­dze. Nie wiem, czy ten lokal sam z sie­bie ma taką moc, czy to kwe­stia serca wło­żo­nego przez wła­ści­ciela. Być może jedno i dru­gie. Mnie wci­snęło w sie­dze­nie 😉

Ale przejdźmy do kon­kre­tów!

Na start 15 kra­nów, pla­no­wana rów­nież pompa. Poza piwem na miej­scu będzie można dostać porządną her­batę w tygo­dnio­wej rota­cji (lubię dobrą her­batę). Lokal znaj­duje się w kli­ma­tycz­nej piw­nicy. Do dys­po­zy­cji klien­tów są 3 pomiesz­cze­nia – pomiesz­cze­nie główne, w któ­rym będą znaj­do­wać się nale­waki i ławy, pomiesz­cze­nie wysu­nięte na tyły z mniej­szymi sto­li­kami oraz kli­ma­tyczne pomiesz­czonko z hama­kami. Pomy­sły świetne – już czuję popi­ja­nie yerby na hamaku w ulu­bio­nymi mul­ti­ta­pie, zanim pojawi się tam praw­dziwy ruch. Z tego co udało mi się dowie­dzieć, to na zewnątrz będzie też ogró­dek piwny, więc każdy znaj­dzie coś dla sie­bie.

1 2 3 4

 

Zro­bi­łem kilka zdjęć jako taki mały teaser. Tak, to dzi­siej­szy mate­riał. Tak, otwar­cie już za tydzień. Tak, dadzą radę. Praca wre, a patrząc na to jak ten lokal wyglą­dał tydzień temu, to jesz­cze im zosta­nie kilka godzin na spa­nie po zakoń­czo­nej robo­cie przed samym otwar­ciem 😉

Na ten moment uwa­żam, że to naj­ład­niej­szy lokal na gór­nym Ślą­sku i z pew­no­ścią jeden z naj­ład­niej­szych w Pol­sce. Jeżeli z taką samą dba­ło­ścią będą pil­no­wać even­tów i zawar­to­ści kra­nów, to mogę nawet tam zamiesz­kać 😉

Raz jesz­cze przy­po­mi­nam – 31.07.2015, godzina 19:00. Gór­nych Wałów 30Od tego dnia Piwne Gli­wice już nigdy nie będą takie same!

By | 2019-03-05T20:13:16+02:00 lipiec 23rd, 2015|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.