Piwowarstwo domowe a prawo

//Piwowarstwo domowe a prawo

Czy w Pol­sce warze­nie piwa w domu jest legalne? To pierw­sze pyta­nie, które zada­łem sam sobie gdy po raz pierw­szy w mojej gło­wie bły­snęła idea piwo­war­stwa domo­wego. Na szczę­ście nasze rodzime prawo jest sto­sun­kowo czy­telne, a tre­ści o piwo­war­stwie domo­wym było już w sieci sporo, więc tra­fi­łem na kilka infor­ma­cji o sto­sunku prawa do naszego hobby i ze spo­kojną już głową zabra­łem się do warze­nia.

Na dzień dzi­siej­szy jeste­śmy w tej kom­for­to­wej sytu­acji, że nie ist­nieje żadne prawo mówiące stricte o piwo­war­stwie domo­wym. Ozna­cza to, że warze­nie swo­jego piwa w domu nie jest nie­le­galne. Jedyne wzmianki możemy zna­leźć w dyrek­ty­wie Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w spra­wie ogól­nych warun­ków doty­czą­cych wyro­bów obję­tych podat­kiem akcy­zo­wym, ich prze­cho­wy­wa­nia, prze­pływu oraz kon­tro­lo­wa­nia i jedyne, czego się stam­tąd dowia­du­jemy, to infor­ma­cja o tym, że napoje prze­fer­men­to­wane nie mogą być sprze­da­wane, chyba, że zostaną wcze­śniej obło­żone akcyzą.

Z dyrek­tywy wynika, że warze­nie piwa na wła­sny uży­tek jest legalne. Piwo można warzyć, można czę­sto­wać nim zna­jo­mych, o ile nie uzy­sku­jemy z tego powodu korzy­ści (sąsiad skosi traw­nik za butelkę wyśmie­ni­tego piwa na ame­ry­kań­skich chmie­lach).

Teo­re­tycz­nie nie jest legalne (bądź jest na gra­nicy legal­no­ści) wysy­ła­nie piw na kon­kurs, gdzie wysy­łamy je oso­bom obcym. Czę­sto­wa­nie za darmo domo­wym piwem na festy­nach jest rów­nież śli­skim tema­tem.

Na koniec zamiast przy­ta­czać całość dyrek­tywy, która ma dobrych kilka stron zamiesz­czam frag­ment kore­spon­den­cji z pod­se­kre­ta­rzem stanu MF Jac­kiem Kapicą, który sprawę w opar­ciu o prawo przed­sta­wia nastę­pu­jąco:
(tekst zaczerp­nięty z wątku z forum browar.biz)

(…)

Aktem prawa wspól­no­to­wego mają­cym pod­sta­wowe zna­cze­nie w zakre­sie akcyzy jest dyrek­tywa Rady 92/12/EWG z dnia 25 lutego 1992 r. w spra­wie ogól­nych warun­ków doty­czą­cych wyro­bów obję­tych podat­kiem akcy­zo­wym, ich prze­cho­wy­wa­nia, prze­pływu oraz kon­tro­lo­wa­nia. W myśl posta­no­wień art. 11 ust. 2 ww. dyrek­tywy 92/12/EWG pro­duk­cja, prze­twa­rza­nie i maga­zy­no­wa­nie wyro­bów akcy­zo­wych, od któ­rych poda­tek akcy­zowy nie został zapła­cony, może odby­wać się wyłącz­nie w skła­dzie podat­ko­wym.

Dyrek­tywa 92/12/EWG daje pań­stwom człon­kow­skim moż­li­wość zwol­nie­nia z obo­wiązku posia­da­nia składu podat­ko­wego jedy­nie drob­nych pro­du­cen­tów wina (art. 29 dyrek­tywy). Przy czym za drob­nych pro­du­cen­tów wina uznaje się pod­mioty pro­du­ku­jące śred­nio mniej niż 1000 hl wina w ciągu jed­nego roku.

Ponadto zgod­nie z posta­no­wie­niami art. 10 i art. 14 dyrek­tywy Rady 92/93/EWG z dnia 19 paź­dzier­nika 1992 r. w spra­wie har­mo­ni­za­cji struk­tury podat­ków akcy­zo­wych od alko­holu i napo­jów alko­ho­lo­wych pań­stwa człon­kow­skie mogą zwol­nić od podatku akcy­zo­wego wino oraz inne napoje prze­fer­men­to­wane, nie­mu­su­jące i musu­jące, pro­du­ko­wane przez osoby fizyczne i kon­su­mo­wane przez pro­du­centa, człon­ków jego rodziny lub jego gości, pod warun­kiem, że nie doko­nuje się ich sprze­daży. Jed­no­cze­śnie przed­mio­towa dyrek­tywa nie prze­wi­duje takiego zwol­nie­nia dla pro­duk­tów pośred­nich. Miody pitne dla celów akcyzy, w zależ­no­ści od ewen­tu­al­nego dodatku alko­holu ety­lo­wego, kla­sy­fi­ko­wane są jako napoje fer­men­to­wane lub pro­dukty pośred­nie.

Sto­sow­nie do posta­no­wień obec­nie obo­wią­zu­ją­cej ustawy z dnia 23 stycz­nia 2004 r. o podatku akcy­zo­wym (Dz. U. Nr 29, poz. 257, z późn. zm.) pro­duk­cja i prze­twa­rza­nie wyro­bów akcy­zo­wych zhar­mo­ni­zo­wa­nych mogą oby­wać się wyłącz­nie w skła­dzie podat­ko­wym (art. 30 ust. 2). Jed­no­cze­śnie zgod­nie z art. 23 ust. 2 tej ustawy zwal­nia się od akcyzy piwo, wino i napoje fer­men­to­wane wytwo­rzone domo­wym spo­so­bem przez osoby fizyczne na wła­sny uży­tek i nie­prze­zna­czone do sprze­daży.

(…)

Jak sprawa piwowarstwa domowego wygląda w innych krajach?

 • Austra­lia – Legalne dla wła­snego użytku
 • Kanada – Legalne w więk­szo­ści kraju
 • Cze­chy – Legalne do 200l rocz­nie (ale trzeba zgło­sić)
 • Dania – Legalne dla wła­snego użytku
 • Fin­lan­dia – Legalne dla wła­snego użytku
 • Niemcy – Legalne do 200l rocz­nie (ale trzeba zgło­sić)
 • Węgry – Legalne do 1000l rocz­nie (ale trzeba zgło­sić)
 • Irlan­dia – Legalne dla wła­snego użytku
 • Nowa Zelan­dia – Legalne dla wła­snego użytku
 • Nor­we­gia – Legalne dla wła­snego użytku
 • Rosja – Legalne dla wła­snego użytku
 • Szwe­cja – Legalne dla wła­snego użytku
 • Wielka Bry­ta­nia – Legalne dla wła­snego użytku
 • Stany Zjed­no­czone – Legalne dla wła­snego użytku we wszyst­kich sta­nach. W 2013r. ostat­nie dwa stany zale­ga­li­zo­wały piwo­war­stwo domowe (Ala­bama i Mis­sis­sippi)
By | 2014-09-01T20:37:07+02:00 lipiec 31st, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.