No to dziś wpa­dły 3000 odwie­dziny (z wyłą­cze­niem wła­snych). Nie jest to jakiś dobry wynik, ale myślę, że warto o tym wspo­mnieć. Nato­miast nie­złym wyczy­nem jest też to, że w ciągu ostat­nich dwóch tygo­dni zdu­blo­wa­li­ście liczbę wejść na mojego bloga!

Dzięki