Lagerchanted

/Tag:Lagerchanted

Lagerchanted: Das gute Zirndorfer – Landbier

By | 2019-03-05T20:13:32+02:00 Czerwiec 23rd, 2014|

Ciężko jest mi się do tego jakoś odnieść, bo lagery nie są moim koni­kiem… Jed­nakże pod­sze­dłem do tego z dość spo­rym entu­zja­zmem, bo jakby nie było, to pro­dukt nie­miecki, a nie­miec­kie lagery to już legenda. Spró­bo­wać trzeba było. Ety­kietka jak widać kla­syczna, dość typowa dla nie­miec­kich pro­duk­tów. Piwo schło­dzi­łem nieco moc­niej niż zwy­kle i pozwo­li­łem mu wra­cać do tem­pe­ra­tury poko­jo­wej – kon­den­sat na butelce wygląda świet­nie, [...]