Nie znam się, to się wypowiem. Oude Geuze.

By | Sierpień 8th, 2014|

Zgod­nie z pla­nem, dokład­nie tydzień po pierw­szym wyda­niu poja­wia się kolejny „Nie znam się, to się wypo­wiem”. Tym razem ofiarą Cra­ftu padł Grze­gorz K. (lat 28). Grze­siek to typ czło­wieka, który zaj­muje się wszyst­kim i wszystko idzie mu przy­naj­mniej dobrze. Ostat­nio robi też zdję­cia, które można dorwać na jego stro­nie. Warto też zazna­czyć, że wła­śnie od niego mam te cza­dowe zdję­cia z zupą mleczną z chmielu 🙂 Grze­siek jest już nieco prze­ćwi­czony z cra­ftem. Można by powie­dzieć, że to były cięż­kie ćwi­cze­nia, więc pod­szedł dość scep­tycz­nie do butelki, którą przy­wio­złem ze sobą tym razem. Oude Geuze z Boon (2011 – 2012, data zdat­no­ści do spo­ży­cia do 2033). Świetny przy­kład sto­sun­kowo łatwo dostęp­nego lam­bika. Zde­cy­do­wa­nie kwa­śny z wszyst­kimi tymi rze­czami, które w lam­biku powinny się zna­leźć. Czy Grze­siek doce­nił kunszt bel­gij­skiego cra­ftu? Czy wła­śnie cze­goś takiego się spo­dzie­wał? […]