Wyniki

/Tag:Wyniki

Rozwiązanie Czerwcowego „Czas na…?”

By | 2019-03-05T20:13:38+02:00 Czerwiec 9th, 2014|

Kon­kurs nie cie­szył się zbyt wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem, więc przy­pusz­czam, że trzeba będzie nieco zmie­nić kon­cep­cję na następne kon­kur­sowe warze­nie aby czy­tel­ni­kom chciało się schy­lić po dar­mowe, domowe piwo. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że udało się wyło­nić zwy­cięz­ców. Ale przejdźmy do kon­kre­tów: W fer­men­to­rze wła­śnie two­rzy się… […]