Rozwiązanie drugiego „Czas na…?”

//Rozwiązanie drugiego „Czas na…?”

Alia ta Dziwna – Sahti (czyt. Sahti, akcent na pierwszą sylabę)

Tra­dy­cyjne, fiń­skie piwo. W wer­sji cał­kiem tra­dy­cyj­nej nie używa się chmielu a jedyną przy­prawą jest jało­wiec (gałązki oraz owoce w for­mie świe­żej i suszo­nej). Piwo dość mocne z racji gęstego zacieru i uży­cia sto­sun­kowo agre­syw­nych droż­dży pie­kar­skich.

Butelki tra­fią do…

Anna Mal­czyk – miej­sce III – Bute­leczka 0,33

Grze­gorz Soł­ty­sik – miej­sce II – Bute­leczka 0,5 – kolejna wygrana w kon­kur­sie 😉

Mate­usz Wata – miej­sce I – Butelka 0,66

Wszyst­kim wygra­nym oczy­wi­ście gra­tu­luję i zachę­cam do dzie­le­nia się rado­sną nowiną za pośred­nic­twem ulu­bio­nych ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych!

Butelki roz­dam, jak tylko piwo będzie gotowe i zdatne do picia 🙂

By | 2014-07-05T12:39:39+02:00 lipiec 5th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.