zacieranie

/Tag:zacieranie

Pucha” vs Słody: od czego zacząć.

By | 2019-03-05T20:13:29+02:00 Wrzesień 1st, 2014|

Już na wstępie zaznaczę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie czy zacząć przygodę z warzeniem piwa od ekstraktów słodowych czy z użyciem słodów. Znani mi piwowarzy odpowiadają na to pytanie dwojako i z tego co mi wiadomo nie odnaleziono tu konsensusu. Nie mniej spróbuję wytłumaczyć dlaczego uważam, że warzenie swojego pierwszego piwa z użyciem [...]

Zacieranie „na lenia”

By | 2019-03-05T20:13:30+02:00 Sierpień 18th, 2014|

Zacie­ra­nie jed­no­tem­pe­ra­tu­rowe, czyli zacie­ra­nie „na lenia” jest jedną z naj­prost­szych metod zacie­ra­nia, nie mniej wciąż sku­teczną i dającą zaska­ku­jąco dobre efekty. Naj­czę­ściej koja­rzona z Wielką Bry­ta­nią, gdzie w ten spo­sób piwa two­rzą nawet duże bro­wary, które mogą bez naj­mniej­szych tru­dów korzy­stać z wielu tem­pe­ra­tur i ste­ro­wać nimi z pomocą elek­tro­niki. […]

Łyżka Piwowarska

By | 2014-06-17T15:33:34+02:00 Czerwiec 16th, 2014|

Jeden z krót­kich tema­tów, które muszę poru­szyć. Dla więk­szo­ści pew­nie wydaje się to logiczne, ale z całą pew­no­ścią mamy tu także mniej­szość, która zna­la­zła się tu w celu pozy­ska­nia kon­kret­nej wie­dzy. Ostat­nio skoń­czy­li­śmy na kadzi zacier­nej, więc trzeba by było ten zacier czymś mie­szać żeby go nie przy­pa­lić. Wielu świe­żych w skle­pach pew­nie zauważy napis „Łyżka Piwo­war­ska”. Jest to pewne roz­wią­za­nie… Ale dla począt­ku­ją­cego piwo­wara sprzęt cał­ko­wi­cie zbędny. [...]

Kadź zacierna

By | 2014-05-31T23:01:58+02:00 Maj 27th, 2014|

Jako, że nie mam apa­ratu tro­chę tu się zro­biło ubogo w treść. Nic jed­nak stra­co­nego – poszu­ku­jąc tematu, który nie będzie ode mnie wyma­gał zaawan­so­wa­nego sprzętu, napi­szę kilka postów wła­śnie o piwo­war­stwie od strony potrzeb­nego nam ekwi­punku. Być może w przy­szło­ści sta­nie się to dla kogoś formą wstępu do warze­nia wła­snego piwa w domu, na co szcze­rze mówiąc liczę. Posta­ram się doda­wać ele­menty domo­wego bro­waru w miarę chro­no­lo­gicz­nie [...]

Zacieranie

By | 2019-03-05T20:13:41+02:00 Marzec 30th, 2014|

Szszszszszszsz Zacieramy Arrakis - czyli wydobywamy wszelkie słodkości ze słodowanego ziarna jęczmienia. Dla wielu osób od tej czynności zaczyna się warzenie, pomijając oczywiście wszelkie podstawy podstaw, czyli odpowiednie przygotowanie sprzętu.Dziś główną rolę grał pale ale, munich II i carared. 6kg ziarna bez grosza i 15,2 blg. Ładna wydajność. Troszeczkę zmodyfikowałem planowane chmielenie, żeby zrównać goryczkę [...]