sprzęt

/Tag:sprzęt

Łyżka Piwowarska

By | 2014-06-17T15:33:34+02:00 Czerwiec 16th, 2014|

Jeden z krót­kich tema­tów, które muszę poru­szyć. Dla więk­szo­ści pew­nie wydaje się to logiczne, ale z całą pew­no­ścią mamy tu także mniej­szość, która zna­la­zła się tu w celu pozy­ska­nia kon­kret­nej wie­dzy. Ostat­nio skoń­czy­li­śmy na kadzi zacier­nej, więc trzeba by było ten zacier czymś mie­szać żeby go nie przy­pa­lić. Wielu świe­żych w skle­pach pew­nie zauważy napis „Łyżka Piwo­war­ska”. Jest to pewne roz­wią­za­nie… Ale dla począt­ku­ją­cego piwo­wara sprzęt cał­ko­wi­cie zbędny. [...]

Kadź zacierna

By | 2014-05-31T23:01:58+02:00 Maj 27th, 2014|

Jako, że nie mam apa­ratu tro­chę tu się zro­biło ubogo w treść. Nic jed­nak stra­co­nego – poszu­ku­jąc tematu, który nie będzie ode mnie wyma­gał zaawan­so­wa­nego sprzętu, napi­szę kilka postów wła­śnie o piwo­war­stwie od strony potrzeb­nego nam ekwi­punku. Być może w przy­szło­ści sta­nie się to dla kogoś formą wstępu do warze­nia wła­snego piwa w domu, na co szcze­rze mówiąc liczę. Posta­ram się doda­wać ele­menty domo­wego bro­waru w miarę chro­no­lo­gicz­nie [...]