sprzęt

/Tag:sprzęt

Łyżka Piwowarska

By | Czerwiec 16th, 2014|

Jeden z krót­kich tema­tów, które muszę poru­szyć. Dla więk­szo­ści pew­nie wydaje się to logiczne, ale z całą pew­no­ścią mamy tu także mniej­szość, która zna­la­zła się tu w celu pozy­ska­nia kon­kret­nej wie­dzy. Ostat­nio skoń­czy­li­śmy na kadzi zacier­nej, więc trzeba by było ten zacier czymś mie­szać żeby go nie przy­pa­lić. Wielu świe­żych w skle­pach pew­nie zauważy napis „Łyżka Piwo­war­ska”. Jest to pewne roz­wią­za­nie… Ale dla począt­ku­ją­cego piwo­wara sprzęt cał­ko­wi­cie zbędny. […]

Kadź zacierna

By | Maj 27th, 2014|

Jako, że nie mam apa­ratu tro­chę tu się zro­biło ubogo w treść. Nic jed­nak stra­co­nego – poszu­ku­jąc tematu, który nie będzie ode mnie wyma­gał zaawan­so­wa­nego sprzętu, napi­szę kilka postów wła­śnie o piwo­war­stwie od strony potrzeb­nego nam ekwi­punku. Być może w przy­szło­ści sta­nie się to dla kogoś formą wstępu do warze­nia wła­snego piwa w domu, na co szcze­rze mówiąc liczę. Posta­ram się doda­wać ele­menty domo­wego bro­waru w miarę chro­no­lo­gicz­nie – to jest – zgod­nie z eta­pami warze­nia. Pominę gniotownik/śrutownik, bo ziarno można zamó­wić śru­to­wane ze skle­pów za naprawdę drobną opłatą – ten temat wyko­rzy­stam przy opi­sy­wa­niu surow­ców, a na dziś opo­wiem tro­chę o kadzi zacier­nej […]

Load More Posts