Na co warto uważać przy warzeniu?

By | Lipiec 2nd, 2014|

Co złego może się wyda­rzyć przy warze­niu piwa? Pew­nie nic, to prze­cież cały dzień kon­taktu z pal­nymi gazami, wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami, szkłem, żrącą che­mią, alko­ho­lem, butlami ze sprę­żo­nym gazem i dźwi­ga­nie cię­ża­rów. Prawdę powie­dziaw­szy, przy two­rze­niu od początku do końca swo­jego wyjąt­ko­wego, nie­ko­niecz­nie zło­ci­stego trunku może wyda­rzyć się wiele mało przy­jem­nych sytu­acji. Wielu piwo­wa­rów nie zacho­wuje wystar­cza­ją­cej ostroż­no­ści, a można w sieci tra­fić na liczne opisy zda­rzeń, w któ­rych m.in. piwo­war traci wzrok (czysz­cze­nie kegów za pomocą che­mii) albo czu­cie w lewej ręce (pęka­jący w rękach gąsior). […]