prawo

/Tag:prawo

Piwowarstwo domowe a prawo

By | 2014-09-01T20:37:07+02:00 Lipiec 31st, 2014|

Czy w Pol­sce warze­nie piwa w domu jest legalne? To pierw­sze pyta­nie, które zada­łem sam sobie gdy po raz pierw­szy w mojej gło­wie bły­snęła idea piwo­war­stwa domo­wego. Na szczę­ście nasze rodzime prawo jest sto­sun­kowo czy­telne, a tre­ści o piwo­war­stwie domo­wym było już w sieci sporo, więc tra­fi­łem na kilka infor­ma­cji o sto­sunku prawa do naszego hobby i ze spo­kojną już głową zabra­łem się do warze­nia. […]