NZS

Nie znam się, to się wypowiem: Grodziskie 4.0

By | 2019-03-05T20:13:26+02:00 Grudzień 16th, 2014|

W sobotę ofiarą mojej piwnej pasji padła stara znajoma - Anna - studentka jakiegoś śmiesznego, nowoczesnego, (czyt. hipsterskiego) kierunku związanego z graniem w gry komputer, którego nazwy nigdy nie mogę spamiętać. Anna generalnie piwo pija, ale jest konsumentem z kategorii tych, którzy piją co wpadnie w ręce, w tym również od czasu do czasu (jednak [...]

Nie znam się, to się wypowiem: King of Hop

By | 2019-03-05T20:13:29+02:00 Wrzesień 22nd, 2014|

Na dzisiejszy wieczór gość specjalny. Trochę nie miałem czasu tego spisać i tekst trafia tu z małym opóźnieniem, ale myślę, że doskonale się wpasuje w nowiutki wystrój strony i ogólnie, atmosferę specjalności. "Dziś" schwytałem Pawła Lekszyckiego. Świetny poeta i przez 3 lata liceum mój wychowawca. Persona wyjątkowa, wielbiciel whisky deklarujący się jako cierpiący na piwowstręt. [...]

Nie znam się, to się wypowiem. AIPA z Kormorana.

By | 2019-03-05T20:13:30+02:00 Sierpień 15th, 2014|

Oto jest i trze­cie „Nie znam się, to się wypo­wiem”. Oczy­wi­ście wszyst­kich zachę­cam do zgła­sza­nia się – im będzie was wię­cej, tym dłu­żej będę miał moż­li­wość pod­trzy­ma­nia tej serii. Dziś mamy Krzysz­tofa (lat 23). Krzysz­tof jest aktyw­nym pro­gra­mi­stą, to zna­czy, że w ten spo­sób zara­bia na życie piwo. Do tego odkąd go znam gra w gry (dużo) w każ­dej for­mie. Dziś przy­pada mu Ame­ri­can IPA [...]

Nie znam się, to się wypowiem. Oude Geuze.

By | 2019-03-05T20:13:30+02:00 Sierpień 8th, 2014|

Zgod­nie z pla­nem, dokład­nie tydzień po pierw­szym wyda­niu poja­wia się kolejny „Nie znam się, to się wypo­wiem”. Tym razem ofiarą Cra­ftu padł Grze­gorz K. (lat 28). Grze­siek to typ czło­wieka, który zaj­muje się wszyst­kim i wszystko idzie mu przy­naj­mniej dobrze. Ostat­nio robi też zdję­cia, które można dorwać na jego stro­nie. Warto też zazna­czyć, że wła­śnie od niego mam te cza­dowe zdję­cia z zupą mleczną z chmielu [...]

Nie znam się, to się wypowiem. Sweet Cow.

By | 2019-03-05T20:13:31+02:00 Sierpień 1st, 2014|

Okej, to pierw­szy wpis z serii „Nie znam się, to się wypo­wiem”. Zasada jest pro­sta – wyszu­kuję ludzi nie mają­cych z piwem rze­mieśl­ni­czym nic wspól­nego, a następ­nie ich czę­stuję i spi­suję ich prze­my­śle­nia, bez kolo­ro­wa­nia czy wygła­dza­nia i bez oszustw. W efek­cie chcę poka­zać, że z piwa może wycią­gnąć cokol­wiek każdy i że nie jest to sztyw­niac­two, tylko świetna zabawa, którą zająć może się KAŻDY. Chcesz tu tra­fić? Napisz jakoś do mnie, pomy­ślę 😉 Anna [...]