Nie znam się, to się wypowiem. AIPA z Kormorana.

By | Sierpień 15th, 2014|

Oto jest i trze­cie „Nie znam się, to się wypo­wiem”. Oczy­wi­ście wszyst­kich zachę­cam do zgła­sza­nia się – im będzie was wię­cej, tym dłu­żej będę miał moż­li­wość pod­trzy­ma­nia tej serii. Dziś mamy Krzysz­tofa (lat 23). Krzysz­tof jest aktyw­nym pro­gra­mi­stą, to zna­czy, że w ten spo­sób zara­bia na życie piwo. Do tego odkąd go znam gra w gry (dużo) w każ­dej for­mie. Dziś przy­pada mu Ame­ri­can IPA z Kor­mo­rana, czyli jeden z naj­lep­szych pol­skich przed­sta­wi­cieli tego stylu. Piwo o wspa­nia­łym ciele, potęż­nej dawce aro­ma­tów chmie­lo­wych i naprawdę solid­nej goryczce. Oczy­wi­ście, można dorwać lep­sze AIPY, ale ta jest na tyle świetna, że nie ma sensu się mocno wysi­lać, jeżeli tylko chcemy komuś ten nurt zapre­zen­to­wać. No to jazda… […]