Konkurs

/Tag:Konkurs

Rozwiązanie drugiego „Czas na…?”

By | 2014-07-05T12:39:39+02:00 Lipiec 5th, 2014|

Alia ta Dziwna - Sahti (czyt. Sahti, akcent na pierwszą sylabę) Tradycyjne, fińskie piwo. W wersji całkiem tradycyjnej nie używa się chmielu a jedyną przyprawą jest jałowiec (gałązki oraz owoce w formie świeżej i suszonej). Piwo dość mocne z racji gęstego zacieru i użycia stosunkowo agresywnych drożdży piekarskich. Butelki trafią do... Anna Malczyk - miejsce [...]

Konkurs „Czas na…?”, edycja II

By | 2019-03-05T20:13:32+02:00 Czerwiec 24th, 2014|

Chce­cie wię­cej dar­mo­wego, domo­wego piwa? Pierw­sza edy­cja wyszła „tak sobie”, ale pozwo­liło mi to tro­chę odzy­skać tar­get po zmia­nie domeny i plat­formy, więc liczę na to, że druga pój­dzie teraz nieco bar­dziej efek­tow­nie. Troszkę upro­ści­łem zasady, więc praw­do­po­dob­nie zain­te­re­so­wa­nie będzie wyż­sze, niż poprzed­nio. Tak więc, ofi­cjal­nie otwie­ramy edy­cję drugą 😉 […]

Rozwiązanie Czerwcowego „Czas na…?”

By | 2019-03-05T20:13:38+02:00 Czerwiec 9th, 2014|

Kon­kurs nie cie­szył się zbyt wiel­kim zain­te­re­so­wa­niem, więc przy­pusz­czam, że trzeba będzie nieco zmie­nić kon­cep­cję na następne kon­kur­sowe warze­nie aby czy­tel­ni­kom chciało się schy­lić po dar­mowe, domowe piwo. Naj­waż­niej­sze jest jed­nak to, że udało się wyło­nić zwy­cięz­ców. Ale przejdźmy do kon­kre­tów: W fer­men­to­rze wła­śnie two­rzy się… […]