czili

/Tag:czili

Zielona, Czerwona i OSTRA

By | 2019-03-05T20:13:39+02:00 Czerwiec 4th, 2014|

Zamiesz­czam pierw­sze tłu­ma­cze­nie arty­kułu z Zymurgy (to zna­czy, że będzie ich wię­cej). Może zje­dzą mnie kie­dyś prawa autor­skie, ale liczę na to, że do tego czasu wszy­scy uwa­rzymy dość piw, aby to było tego warte 😉 Warto zazna­czyć, że ja w sumie nie znam angiel­skiego, więc z całą pew­no­ścią można było to zro­bić lepiej… Ale nikt tego nie zro­bił, więc kij w oko wszyst­kim hej­te­rom. Prze­pisy z arty­kułu zamiesz­czę jutro, w osob­nym poście. Zie­lona, Czer­wona [...]