Galeria – Browary i Bimbrownie 2014

By | Czerwiec 30th, 2014|

Wczo­raj­sza impreza zde­cy­do­wa­nie wcho­dzi w kate­go­rię tych uda­nych. Pogoda raczej nie trak­to­wała nas lekko, ale namioty, dobre piwa i świetna atmos­fera wszystko rato­wały. Tłumy nawet przed desz­czem zdą­żyły się poja­wić, sporo osób wyda­wało się tema­tem warze­nia w domu zain­te­re­so­wać, więc nie można powie­dzieć, że to czas stra­cony. Piwo oczy­wi­ście lali­śmy cał­kiem za darmo! […]