Higiena butelek

By | Lipiec 17th, 2014|

Jeżeli dotar­łeś aż tutaj, to z pew­no­ścią wiesz jak istotną rze­czą w piwo­war­stwie domo­wym jest szcze­gólne podej­ście do tematu higieny. Gene­ra­li­zu­jąc dla dobra ogółu – każdy mikrob, który pojawi się na któ­rym­kol­wiek eta­pie przy­go­to­wa­nia wła­snego piwa jest zagro­że­niem dla całej wło­żo­nej pracy i warto cza­sem poświę­cić kilka minut wię­cej na ste­ry­li­za­cję sprzętu, niż zmar­no­wać potem cały dzień warze­nia i te godzinkę na wpusz­cze­nie do zlewu 40 bute­lek piwa. Dziś zajmę się wła­śnie butel­kami, bo piwo­wa­rzy bar­dzo lubią na ten pro­ces narze­kać 😉 Ponow­nie gene­ra­li­zu­jąc, nie ma jed­nej słusz­nej metody zabez­pie­cza­nia sprzętu. Wiele roz­wią­zań jest dobrych i naj­le­piej jest wypra­co­wać swoje wła­sne. Jak wygląda moje utrzy­my­wa­nie bute­lek w nie­na­gan­nej czy­sto­ści? […]