Zymurgy

Rio Grande Green Chile Beer

By | 2019-03-05T20:13:38+02:00 czerwiec 8th, 2014|

Kolejny prze­pis do ostat­nio tłu­ma­czo­nego arty­kułu. Dodat­kowo na lewo mały ren­der z paprycz­kami. Tak, to sym­bo­liczny akcik i będzie w lep­szej jako­ści, ale teraz nie mam czasu, żeby tak wal­nąć po pro­ce­so­rze Warzone przez Bran­dona San­tosa w Embudo Sta­tion Brew­pub, Embudo Sta­tion – Nowy Mek­syk. […]

Eske’s Taos Green Beer

By | 2014-06-05T21:32:07+02:00 czerwiec 5th, 2014|

Jeden z prze­pi­sów do wczo­raj­szego tłu­ma­cze­nia. Ilo­ści mogą wyda­wać się dziwne, a nawet są – to szyb­kie prze­li­cze­nie z jed­no­stek impe­rial­nych na jedyne słuszne 🙂 Prze­pi­sów nie będę wrzu­cał w kupie. Zamiesz­cza­jąc je osobno łatwiej będzie się do nich doko­pać w przy­szło­ści. Uwa­rzone przez Steva Eske­backa z Eske’s Brew­pub w Taos, wygrało brą­zowy medal w kate­go­rii piw owo­co­wych i warzyw­nych na Great Ame­ri­can Beer Festi­val® w 1993 roku. […]

Zielona, Czerwona i OSTRA

By | 2019-03-05T20:13:39+02:00 czerwiec 4th, 2014|

Zamiesz­czam pierw­sze tłu­ma­cze­nie arty­kułu z Zymurgy (to zna­czy, że będzie ich wię­cej). Może zje­dzą mnie kie­dyś prawa autor­skie, ale liczę na to, że do tego czasu wszy­scy uwa­rzymy dość piw, aby to było tego warte 😉 Warto zazna­czyć, że ja w sumie nie znam angiel­skiego, więc z całą pew­no­ścią można było to zro­bić lepiej… Ale nikt tego nie zro­bił, więc kij w oko wszyst­kim hej­te­rom. Prze­pisy z arty­kułu zamiesz­czę jutro, w osob­nym poście. Zie­lona, Czer­wona [...]