piwna-matura-full

Razem z Mać­kiem z „No to… po piwku!” skon­stru­owa­li­śmy test z wie­dzy o piwie, który piesz­czo­tli­wie nazy­wamy piwną maturą. Gene­ral­nie nie należy on do pro­stych, ale zakres pytań uwzględ­nia też piw­nych laików. Pyta­nia wyświe­tlają się losowo, więc nie ma potrzeby pani­ko­wać na widok „cięż­szych tema­tów”. Zanim roz­pocz­nie­cie test, pole­cam zare­zer­wo­wać sobie do dwu­dzie­stu minut. Dokład­niej­sza instruk­cja znaj­duje się już w teście 😉

Zanim przej­dziesz dalej, chcę życzyć Ci powo­dze­nia oraz żebyś zna­lazł w tym tyle zabawy, ile zna­leź­li­śmy my!

Piwna Matura