Piwna Matura!

piwna-matura-full

Razem z Mać­kiem z „No to… po piwku!” skon­stru­owa­li­śmy test z wie­dzy o piwie, który piesz­czo­tli­wie nazy­wamy piwną maturą. Gene­ral­nie nie należy on do pro­stych, ale zakres pytań uwzględ­nia też piw­nych laików. Pyta­nia wyświe­tlają się losowo, więc nie ma potrzeby pani­ko­wać na widok „cięż­szych tema­tów”. Zanim roz­pocz­nie­cie test, pole­cam zare­zer­wo­wać sobie do dwu­dzie­stu minut. Dokład­niej­sza instruk­cja znaj­duje się już w teście 😉

Zanim przej­dziesz dalej, chcę życzyć Ci powo­dze­nia oraz żebyś zna­lazł w tym tyle zabawy, ile zna­leź­li­śmy my!

Piwna Matura

 

By | 2019-03-05T20:13:17+02:00 czerwiec 11th, 2015|3 komentarze

3 komentarze

 1. Ełwa 15 czerwca 2015 w 21:58 - Odpowiedz

  Rze­czy­wi­ście, matura. Tylko pro­centy, a gdzie mogę spraw­dzić, co było źle.

  • Alechanted 15 czerwca 2015 w 23:04 - Odpowiedz

   Cześć 🙂
   Ta matura to część dłuż­szego pro­jektu. W pią­tek ogło­simy naj­lep­szych matu­rzy­stów, tro­chę sta­ty­styk i zazna­czymy, które pyta­nia były dla nas naj­trud­niej­sze. Póź­niej będziemy szcze­gó­łowo oma­wiać po kilka pytań aż uda nam się skon­stru­ować pełen zestaw odpo­wie­dzi, żeby final­nie uru­cho­mić maturę ponow­nie jako sierp­niową poprawkę, po któ­rej spraw­dzimy, czy średni wynik się popra­wił. Popraw­nych odpo­wie­dzi nie możemy opu­bli­ko­wać w trak­cie trwa­nia testu, żeby ogra­ni­czyć moż­li­wość oszu­ki­wa­nia. Nie­stety są ludzie, któ­rzy lepiej będą się bawić uda­jąc mądrzej­szych, niż są w rze­czy­wi­sto­ści, tym samym psu­jąc wagę całego przed­się­wzię­cia. Mam nadzieję, że bawi­łaś się dobrze i że to nie koniec zabawy z Two­jej strony 🙂

 2. […] też wspo­mnieć o piw­nej matu­rze, która była orga­ni­zo­wana po raz pierw­szy. Mam nadzieję, że zabawa ta będzie […]

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.