Samo zdję­cie tematu nie wyczer­pie, ale sam też nie wiem ile o tym napi­sać. Jeżeli coś was w kon­tek­ście kursu sen­so­rycz­nego inte­re­suje, to pytaj­cie, a ja posta­ram się odpo­wie­dzieć.

certyfikat