Monthly Archives: lipiec 2014

Zasyp na pierwszą warkę Alii

By | 2019-03-05T20:13:31+01:00 lipiec 9th, 2014|

Wszystko, poza nie­sło­do­wa­nym żytem jest od Wey­er­manna: Pil­zneń­ski – 3kg – 50% Mona­chij­ski II – 1kg – 16,6% Żytni – 1kg – 16,6% Psze­niczny Kar­me­lowy – 0,5kg – 8,3% Nie­sło­do­wane żyto – 0,5kg – 8,3% […]

Biała Małpa

By | 2019-03-05T20:13:31+01:00 lipiec 7th, 2014|

Przy oka­zji roz­da­wa­nia bute­lek z pierw­szego kon­kursu (Bene Ges­se­rit) spo­tka­łem się ze Sma­ko­szem Grze­go­rzem w Kato­wi­cach. Naj­le­piej dostęp­nym pubem była oczy­wi­ście Biała Małpa, zlo­ka­li­zo­wana w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie Dworca i Gale­rii Kato­wic­kiej, na jed­nej z naj­bar­dziej repre­zen­ta­tyw­nych ulic Gór­nego Ślą­ska. Na wszelki wypa­dek zro­bi­łem rezer­wa­cję kilka dni wcze­śniej, ale jak się final­nie oka­zało nie­po­trzeb­nie, bo w nie­dzielny wie­czór było tam wystar­cza­jąco dużo miej­sca. […]

Rozwiązanie drugiego „Czas na…?”

By | 2014-07-05T12:39:39+01:00 lipiec 5th, 2014|

Alia ta Dziwna - Sahti (czyt. Sahti, akcent na pierwszą sylabę) Tradycyjne, fińskie piwo. W wersji całkiem tradycyjnej nie używa się chmielu a jedyną przyprawą jest jałowiec (gałązki oraz owoce w formie świeżej i suszonej). Piwo dość mocne z racji gęstego zacieru i użycia stosunkowo agresywnych drożdży piekarskich. Butelki trafią do... Anna Malczyk - miejsce [...]

Na co warto uważać przy warzeniu?

By | 2019-03-05T20:13:31+01:00 lipiec 2nd, 2014|

Co złego może się wyda­rzyć przy warze­niu piwa? Pew­nie nic, to prze­cież cały dzień kon­taktu z pal­nymi gazami, wyso­kimi tem­pe­ra­tu­rami, szkłem, żrącą che­mią, alko­ho­lem, butlami ze sprę­żo­nym gazem i dźwi­ga­nie cię­ża­rów. Prawdę powie­dziaw­szy, przy two­rze­niu od początku do końca swo­jego wyjąt­ko­wego, nie­ko­niecz­nie zło­ci­stego trunku może wyda­rzyć się wiele mało przy­jem­nych sytu­acji. Wielu piwo­wa­rów nie zacho­wuje wystar­cza­ją­cej ostroż­no­ści, a można w sieci tra­fić na liczne opisy [...]

Load More Posts