Czas na chwilę prze­chwa­łek – dziś ogło­szono ostat­nią grupę zwy­cięz­ców kon­kursu zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Ale­Bro­war. Przy­pad­kiem się tak zło­żyło, że jestem w gro­nie szczę­śli­wych wygra­nych. Miło było wziąć udział, ale oczy­wi­ście, jesz­cze milej było coś wygrać.

Dzięki Grze­gorz za cyk­nię­cie fotek!