Nowy układ etykietek

/, Piwowarstwo/Nowy układ etykietek

Nakle­ja­nie kodu i ilu­stra­cji osobno nie było ani naj­lep­szym, ani naj­wy­god­niej­szym roz­wią­za­niem, więc posta­no­wi­łem zmie­nić nieco układ ety­kietki, by kod zawrzeć na jed­nym kawałku papieru razem z głów­nym moty­wem.

Oczy­wi­ście, nadal nie będę infor­mo­wał o dokład­niej­szych para­me­trach zawar­to­ści bez­po­śred­nio na ety­kietce – to daje moż­li­wość zabawy w „zgad­nij co to” i spra­wia, że nie muszę co warkę w pełni zmie­niać całej gra­fiki. Pełną spe­cy­fi­ka­cję będzie można zna­leźć na blogu, a naj­ła­twiej oczy­wi­ście przez link ukryty pod QR.

Powstało też tro­chę dodat­ko­wego miej­sca, więc zamie­ści­łem adres strony, żeby nie trzeba było zapa­mię­ty­wać i następ­nie prze­ry­so­wy­wać w domu kra­tek, żeby móc je na spo­koj­nie zeska­no­wać a także cytat z książki, bo to faj­nie wygląda.

Przy­kła­dowa butelka Arra­kis w nowej for­mie pre­zen­tuje się o tak:

Etykietka ArrakisLada moment pojawi się ety­kietka Bene Ges­se­rit, więc będzie można ten układ wyte­sto­wać też przy innych gra­fi­kach.

Daje radę?

By | 2019-03-05T20:13:37+02:00 Czerwiec 11th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.