Rio Grande Green Chile Beer

/, Zymurgy/Rio Grande Green Chile Beer

chiliKolejny prze­pis do ostat­nio tłu­ma­czo­nego arty­kułu. Dodat­kowo na lewo mały ren­der z paprycz­kami. Tak, to sym­bo­liczny akcik i będzie w lep­szej jako­ści, ale teraz nie mam czasu, żeby tak wal­nąć po pro­ce­so­rze

Warzone przez Bran­dona San­tosa w Embudo Sta­tion Brew­pub, Embudo Sta­tion – Nowy Mek­syk.
Skład­niki na 19 litrów:

  • 3.5kg Great Western two-row (naj­pew­niej u nas będzie to pil­zneń­ski – pale ale mają w ofer­cie osobno)
  • 35g hal­ler­tau (60 minut)
  • 43g hal­ler­tau (30 minut)
  • 5–10 całych, świeżo-wypie­czo­nych zie­lo­nych papry­czek
  • Droż­dże Wyeast No. 1007 Ger­man Ale

Pod­grze­wamy do 68 stopni i utrzy­mu­jemy tem­pe­ra­turę. Robimy mash out w 76 stop­niach gdy tylko kon­wer­sja się zakoń­czy.

Wypie­czone papryczki, w cało­ści i ze skór­kami wrzu­camy do kadzi warzel­nej przy pierw­szej por­cji chmielu. Papryczki odfil­truj razem z chmie­lem. Nie doda­jemy chmielu na sam koniec.

By | 2019-03-05T20:13:38+02:00 Czerwiec 8th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.