Na blogu jak pew­nie widać poja­wiło się kilka „kosme­tycz­nych” zmian:

  • Zmiana ser­wera
  • Zmiana plat­formy
  • Zmiana wystroju
  • Doda­łem kilka baje­rów
  • Face­book! (lub­cie mnie!)

W kon­se­kwen­cji:

  • Prze­pa­dły komen­ta­rze. Teo­re­tycz­nie da się je odzy­skać, ale mało ich i chyba nie ma sensu się po nie schy­lać

 

W ciągu naj­bliż­szych paru dni będzie pew­nie ciężko, ale zapew­niam, że jest warto moment wytrzy­mać!