Zna­cie Simona Mar­tina z Real Ale Guide? Jeżeli nie, to koniecz­nie powin­ni­ście czym prę­dzej przej­rzeć nie­sa­mo­wity doro­bek nie­kwe­stio­no­wa­nego króla piw­nych recen­zji na www.youtube.com/user/reala­le­gu­ide
Gość naprawdę zna się na rze­czy; degu­stuje wszystko i zewsząd i jeżeli chce­cie się roz­wi­jać, to jest to pozy­cja obo­wiąz­kowa.