#Mashtag

Dziś post jak naj­bar­dziej piwny!
Piwo­wa­rzy z czę­sto przeze mnie wspo­mi­na­nego Brew­Doga znowu posta­no­wili zaba­wić się w demo­kra­cję, czyli mamy kolejny #Mash­tag.

Gene­ral­nie zabawa polega na tym, że przez naj­bliż­szy tydzień, każ­dego dnia o 9:00 naszego czasu na stro­nie Brew­Doga będą poja­wiały się ankiety w któ­rych to kon­su­menci (= ja i mam nadzieję, też Wy) będą dobie­rali skład­niki tego piwa.
W dniu dzi­siej­szym wybie­ramy styl, czyli mamy naj­waż­niej­szą ankietkę na start (ina­czej by się nie dało, nie­stety). Do wyboru Pil­zner, Por­ter i Red Ale. Oczy­wi­ście, Ci, któ­rzy czy­tają już wie­dzą, co wybra­łem i wie­dzą też, dla­czego to Red Ale, acz przy­znać muszę, że impe­rialny por­ter też mi prze­szedł przez myśl 😉
W następ­nych dniach mamy (w kolej­no­ści):

  • Zasyp
  • Chmiele
  • Spe­szyl tłist (suge­rują, że ist­nieje szansa na doj­rze­wa­nie piwa na pokła­dzie x-winga)
  • Ety­kietka

Tak więc, zapra­szam wszyst­kich gorąco do zabawy

http://www.brewdog.com/blog

p.s.
wybie­raj­cie fajne rze­czy, t.j. uwarz­cie dla mnie dobre piwo. Jakby nie było, będę to degu­sto­wał jak pojawi się na rynku 😉

By | 2019-03-05T20:13:43+01:00 marzec 10th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.