3ds + men­tal ray + pho­to­shop

Gra­fika jest gotowa, tak jak i kon­cep­cja recep­tury. Czyli wła­ści­wie na dzień dzi­siej­szy w pla­nie są 4 różne recep­tury do przy­go­to­wa­nia, każda zupeł­nie inna od pozo­sta­łej.
Macie przy­pusz­cze­nia czym będzie Arra­kis?