Tomasz Kopyra

Speed Pain­ting” uży­wa­jąc kla­sycz­nej kom­pu­te­ro­wej myszy.

To Tomasz Kopyra z blogu blog.kopyra.com – jeden z gości, któ­rych warto posłu­chać. Kopyr warzy, Kopyr radzi, Kopyr nigdy cię nie zdra­dzi. No i bynaj­mniej nie chce, abyś Ty dołą­czył do armii Sta­nów Zjed­no­czo­nych (p. ‘Uncle Sam’). Pew­ni­kiem Kopyr chce, abyś warzył z duchem kra­ftu.

p.s.
To nie jest post na dziś, to tylko chwi­lowa nie­po­czy­tal­ność. Posta­ram się wrzu­cić dziś wie­czo­rem jakiś kon­kret.