Nadal nie mam chłodnicy.

//Nadal nie mam chłodnicy.

Cóż, nadal nie mam chłod­nicy, za co pew­nie nosi­cie się z zamia­rem lin­czu na mojej oso­bie. Oczy­wi­ście, nega­tyw­nie odbija się to na ilo­ści postów, co znów odbija się na ilo­ści czy­tel­ni­ków co z kolei ma mocny wpływ na to jak bar­dzo mi się nie chce 😉
Dziś raz jesz­cze nie o piwie, ale za kilka dni spró­buję pod­su­mo­wać gru­dniową ankietkę.

Post powstaje z oka­zji mojego małego suk­cesu, który dał mi ostat­nio naprawdę nie­złego kopa – eks­pe­ry­men­tal­nie wrzu­ci­łem kolejną pracę w 3D na Devian­tArt i tym razem spo­tkała się z naprawdę spo­rym odze­wem (w sto­sunku do poprzed­nich)

Nie jestem w sta­nie uchwy­cić co jest w niej tak urze­ka­ją­cego, że aż tyle osób się nad tym pochy­liło. Jestem bar­dziej niż pewien, że zro­bi­łem wiele prac, które były zde­cy­do­wa­nie bar­dziej skom­pli­ko­wane i wiele było też takich, w któ­rych wyło­ży­łem wię­cej sie­bie. Jest w niej coś, co chwyta za serce a czego w poprzed­nich nie było i był­bym rad, gdyby ktoś wska­zał mi co się zmie­niło 😉

Od strony tech­nicz­nej – punk­tem wyj­ścio­wym był pro­sto­pa­dło­ścian, któ­rego roz­sze­rzy­łem na końcu by dodać roz­wi­dle­nie. Dolne kra­wę­dzie ścią­łem, by zro­bić te spady na kratki, nato­miast górę posie­ka­łem na wąskie pasy i środ­kowy ścią­gną­łem w dół, czego tak naprawdę pra­wie nie widać przy tym oświe­tle­niu, ale to i tak mało istotne. Tyle, jeżeli cho­dzi o set­ting. Pudełka to zwy­kłe sze­ściany, oświe­tle­nie to foto­me­tryczne kie­ro­wane świa­tło emi­to­wane z pro­sto­kąta, powtó­rzone 5 razy wzdłuż wypu­kło­ści na sufi­cie. Na całość nało­ży­łem tek­stury i doda­łem głę­bię ostro­ści.

Co od strony pho­to­shopa?
Gene­ral­nie, całość przy­ciem­ni­łem, zazna­czy­łem pro­sto­kąty emi­tu­jące światło(nie ima się ich AA), zro­bi­łem ich kopię i mocno wyblu­ro­wa­łem, by stwo­rzyć efekt prze­pa­le­nia. Bawiąc się gra­dien­tami doda­łem tro­chę cieni tu i ówdzie i na koniec doda­łem nie­bie­skawy filtr. To by było na tyle.

Jeżeli posia­da­cie DA, może­cie też na to zer­k­nąć tu: http://alechanted.deviantart.com/ i przy oka­zji porów­nać z innymi (:

By | 2019-03-05T20:13:49+02:00 luty 16th, 2014|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.