Scena z butelkami

//Scena z butelkami

Jak już wspo­mi­na­łem, albo i nie, raz na jakiś czas będę wrzu­cał na mojego bloga jakieś „tuto­riale” z zakresu gra­fiki. Jako laik wiele prze­ka­zać nie mogę, ale z całą pew­no­ścią łatwiej będzie mi dotrzeć do innych począt­ku­ją­cych, skoro pamię­tam, czy raczej wiem ile na początku się tych umie­jęt­no­ści posiada. Dla­czego tuto­riale? Jako, że sam dopiero co zaczy­na­łem muszę z przy­kro­ścią stwier­dzić, że dar­mo­wych porad­ni­ków dla cał­kiem począt­ku­ją­cych jest sto­sun­kowo nie­wiele. Porad­nik może nie być przej­rzy­sty, a scenę pew­nie można wyko­nać łatwiej i szyb­ciej. Do tej sceny docho­dzi­łem sam korzy­sta­jąc z umie­jęt­no­ści, które naby­łem wcze­śniej albo metodą prób i błę­dów, albo przy oka­zji wyko­ny­wa­nie innych tuto­riali. Być może ele­menty moich porad­ni­ków będą się pokry­wać z innymi, ist­nie­ją­cymi już porad­ni­kami. Jeżeli fak­tycz­nie będę z cze­goś korzy­stał, z pew­no­ścią poin­for­muję o tym autora i zamiesz­czę sto­sowną adno­ta­cję, a jeżeli tako­wej nie będzie, zna­czy to, że ja, oraz autor podob­nego „tutka” doszli­śmy do podob­nych tech­nik i jest to jedy­nie zbieg oko­licz­no­ści (który potwier­dza słusz­ność naszych metod)

Pro­szę to trak­to­wać jako prze­ryw­nik mię­dzy moim warze­niem 😉

Scena wyko­nana w 3D Stu­dio MaxMen­tal Ray, posił­ko­wa­łem się Pho­to­shopem przy tek­stu­rach.
Tuto­rial podzielę na kilka czę­ści w kolej­no­ści, w jakiej sam robi­łem scenę:

  1. Mode­lo­wa­nie butelki
  2. Mode­lo­wa­nie kap­sla
  3. budowa oto­cze­nia, kom­po­zy­cja oraz  świa­tło (wszyst­kie 3 się dość mocno prze­ci­nają
  4. Mate­riały (wyko­na­nie i szu­ka­nie tek­stur, two­rze­nie mate­ria­łów) 
  5. Usta­wie­nia i ren­de­ring

Dziś część pierw­sza – pole­cam cier­pli­wie pocze­kać wszyst­kim zain­te­re­so­wa­nym 😉

By | 2019-03-05T20:13:51+02:00 październik 3rd, 2013|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.