Korzy­sta­jąc z prze­rwy od Prze­mka, słó­wek kilka o zesta­wie, który skom­ple­to­wa­łem. Więk­szość ele­men­tów, to zestaw Super­Start z Bro­wa­ma­tora, reszta to ele­menty dodat­kowe, które domó­wi­łem zapo­znaw­szy się wcze­śniej z lite­ra­turą, porad­ni­kami i opi­niami, tak więc na dzień dzi­siej­szy jest to:
Zestaw Super­Start BA:

 • fer­men­tor uni­wer­salny 30 litrów z kur­kiem spu­sto­wym – fancy.
 • ter­mo­metr cie­kło­kry­sta­liczny na fer­men­tor 4–28°C – mia­łem kie­dyś coś takiego w pokoju, nie jest wybit­nie dokładne, ale z całą pew­no­ścią daje nam wystar­cza­jący obraz na temat tego, czy coś się dzieje, czy może zde­chło i nie wsta­nie.
 •  fer­men­tor uni­wer­salny 30 litrów z rurką fer­men­ta­cyjną – idąc za suge­stiami Kopyra pokrywa z rurką będzie wyko­rzy­sty­wana także w fer­men­to­rze z kur­kiem.
 • rurka do roz­lewu z ela­stycz­nym wężem – piękna rzecz, o ile do roz­lewu w ogóle dotrwam.
 •  kap­slow­nica ręczna „Greta” – z nie­cier­pli­wo­ści testowo jedną butelkę już zastrze­lić musia­łem, to fak­tycz­nie działa i do tego jest dzie­cin­nie pro­ste. W przy­szło­ści może zain­we­stuję w „cięż­szy” sprzęt.
 • 50 kap­sli – po teście 49. Trudno. O tym ele­men­cie zapo­mnia­łem, ale będę musiał domó­wić sobie jesz­cze kil­ka­set, na zapas.
 • are­ometr  ze skalą Bal­linga 0–22° – to ele­ment wyjąt­kowo ważny, dzięki niemu mam świa­do­mość co się w ogóle z tym naszym piwem wypra­wia. Nie jest to naj­wy­god­niej­sze roz­wią­za­nie, dla­tego odkła­dam wła­śnie na refrak­to­metr.
 •  łyżka piwo­war­ska – czy to jest konieczne?
 • śro­dek dezyn­fek­cyjny OXI One 20g – domó­wi­łem jesz­cze 100g dla świę­tego spo­koju.
 • myjka do bute­lek – Wycio­rów w domu mam kilka, dzia­dek pew­nie też ma jesz­cze kilka. Cał­kiem prze­ciętny wycior, jak na moje.
 • reduk­tor osa­dów – tak.

Oraz ele­menty, które sam sobie dobra­łem:

 • Ter­mo­metr w obu­do­wie -10 do +120°C  - Tem­pe­ra­tura jest kwe­stią dość istotną, tu nie warto oszczę­dzać.
 • Płyn Lugola 20 ml – jakby zamiast fer­men­ta­cji doszło do reak­cji nukle­ar­nych, zawsze warto mieć pod ręką, Stal­ke­rze.
 • OXI One 100 g – na zapas.

A także piwo!

 • zestaw na Dry Stout 12°Blg – na sło­dach śru­to­wa­nych (to będzie „Żodyn”)
 • zestaw na Bel­gij­skie Pale Ale 12°Blg – na sło­dach śru­to­wa­nych (a to „Arra­kis”)
 • Chmiel Cen­ten­nial 2012 (USA) 10,0 % A-A – gra­nu­lat – 100 g – bo mało chmielu w zesta­wie na Sto­uta.

I bonus(dzięki!) od BA za zwłokę przy zamó­wie­niu:

 • Otwie­racz, bre­lok z logiem Weyermann’a
 • Eko-torba, też od Weyermann’a
 • Dłu­go­pis, jak wyżej.

A tak poza tym, to dzięki – drugi post przy­cią­gnął tu 100 odwie­dzin. Nawet nie wie­dzia­łem, że znam tylu ludzi (:
Trzy­maj­cie więc wszy­scy kciuki, idę dopeł­nić dziś for­mal­no­ści na mojej nowej uczelni.

p.s.
Odpo­wia­da­jąc na pyta­nia, nie, nie jestem przez nikogo spon­so­ro­wany, po pro­stu bywam dźwięczny.

By | 2014-05-31T21:47:20+02:00 wrzesień 30th, 2013|0 komentarzy

Zostaw komentarz

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.